ONLINE KATALÓGY

Mikbaits 2017

Jetfish 2017

Daiwa 2016

Katalóg Nikl 2017

Carp Zoom 2017

Garant baits 2017

Carp Only

JRC 2017

Lastia 2017


» 3. ročník World Fish Cup 2015
World Fish Cup Palotás 2015

WFC 2015

WORLD FISH CUP 14. - 19. septembra 2015 – III. ROČNÍK

Pravidlá súťaže – WFC :

I. Úvodné ustanovenie

a/ Rybolov bude prebiehať v duchu a tradíciách medzinárodnej súťaže.

b/ Súťaže sa môže zúčastniť každý od 18- tich rokov s platným rybárskym povolením pre daný kalendárny rok. (Povolenie na VN - Palotás je zahrnuté v cene štartovného.)

c/ Organizátorom tejto súťaže je ŠPORTOVÉ ZDRUŽENIE – FISH , ktoré má možnosť rozhodovať o pravidlách súťaže a výhradné právo kedykoľvek už dané pravidlá súťaže meniť.

d/ Všetci súťažiaci a doprovodné osoby na znak súhlasu s pravidlami a podmienkami súťaže podpíšu registračný list pri registrácii súťažného teamu. Úradným jazykom je slovenský jazyk a oficiálnou menou pre vyplácanie štartovného je EURO.

e/ Pravidlá súťaže „WFC“ sú majetkom organizátora a nesmú byť použité, alebo kopírované bez súhlasu Športového združenia – FISH!

II. Registrácia, losovanie a spoločné fotografovanie

a/ Registrácia súťažiacich prebehne v pondelok 14. septembra v čase od 07.30 do 09.30 hod.

b/ Súťažné dvojice sa spolu s asistentom musia zaregistrovať vo vyhradenom čase na registračnom stanovišti s preukázaním dokladu o držaní platného rybárskeho povolenia (táto podmienka sa nevzťahuje pre asistenta). Hosťovacie povolenky budú vydané súťažiacim počas registrácie a súťažiaci sú ich povinný mať pri sebe počas trvania preteku.

c/ Po registrácii si kapitán súťažného teamu vylosuje číslo, ktoré rozhodne v akom poradíbude team pozvaný k losovaniu samotného lovného stanovišťa.

d/ Losovanie stanovíšť prebehne v čase od 10.00 do 11.00 Losovanie stanovíšť bude prebiehať spôsobom, kde každá súťažná dvojica budevyzvaná k losovaniu. Kapitán vylosuje lístok s označením lovného miesta a má 30 sek. limit k rozhodnutiu či vylosované miesto akceptuje alebo bude losovať ešte raz. Ak sa v uvedenom časovom limite nerozhodne, automaticky mu bude ponechané vylosované stanovište. Ak losuje druhý krát, musí si už vylosované miesto ponechať.

e/ Ak sa súťažný team nedostaví na registráciu v stanovenom čase registrácie, lovné miesto si bude losovať ako posledný bez možností losovania poradových čísel, ktoré mali ostatní súťažiaci. Ak sa súťažný team nedostaví pred koncom oficiálneho losovania stanovíšť o ich účasti na súťaži rozhodnú organizátori.

III. Lovné stanovište

a/ Bivakovanie je povolené len súťažiacim teamom s doprovodnou osobou (asistentom) a organizátorom súťaže.

b/ Presun na stanovištia po oficiálnom vylosovaní stanovíšť od 11.00 do 12.00 hod. Bude zabezpečovaný za asistencie organizátorov. Súťažiaci sa môžu na vylosované stanovišťia presunúť len po vyzvaní rozhodcov. Žiadame, aby ste sa riadili ich pokynmi!

c/ Každý team má svoje lovné stanovište označené na brehu identifikačným číslom(tabuľkou), ktoré obsahuje farebné označenie sektoru a číslo stanovišťa. Na vode je vzdialenosť lovu označená farebnou plávajúcou bójou a tyčovou bójou.

d/ Súťažiaci si môžu rozmiestniť svoje prúty a ostatné vybavenie len v priestore svojho stanovišťa. Rozhodcovia majú právo rozhodnúť o zmene umiestnenia prútov súťažiacich.

e/ Hlavným cieľom nášho Športové združenie – FISH je ochrana životného prostredia a preto žiadame všetkých súťažiacich udržiavať na stanovištiach čistotu a poriadok. Berieme túto vec veľmi vážne a jej porušenie bude sankciované. Na konci súťaže súsúťažiaci povinný odniesť svoj odpad do zberni. Každé stanovište bude vyfotografované rozhodcom, že miesto bolo zanechané čisté.

IV. Pravidlá rybolovu/ Loví sa v zmysle Zákona o rybárstve č. 139/2002 Z. z. a Vykonávacej vyhlášky zo dňa 17.3.2006

a/ Príprava na lov: od 12:00 do 13:00 hod. Počas prípravy môže team vo svojom vyznačenom sektore sonarovať, klásť bóje a zakrmovať. Zakrmovanie a sonarovanie je povolené z brehu aj z člnov.

b/ Oficiálny začiatok lovu: 14. septembra – 13:00 hod, bude signalizovaný zvukovým a svetelným signálom. Oficiálny koniec lovu: 19. septembra – 10:00 hod, bude signalizovaný zvukovým asvetelným signálom.

c/ Označovanie lovných miest na hladine je povolené len tyčovými bójkami, ktorých počet je obmedzený na max. 4 kusy a musia byť umiestnené tak aby nezasahovali do priestoru iného súťažného teamu. Po preteku musia byť z vody odstránené.

d/ Súťažiaci team, ktorý prekročí hranice svojho lovného sektoru a bude zasahovať do susedného sektoru súťažiacich môže byť po rozhodnutí rozhodcov diskvalifikovaný. Akékoľvek nezrovnalosti v súťažnom sektore konzultujte s prideleným sektorovým rozhodcom pred začiatkom súťaže.

e/ Každý súťažiaci pár loví spolu na 4 prúty s jedno háčikovým nadväzcom. Dva ďalšie prúty je možné mať v rezerve pre prípad poškodenia.

f/ Ako nástrahu je možné používať výhradne boilies a pelety. Množstvo kŕmenia je váhovo obmedzené: 100 kg – team, na celú súťaž v rátane partiklu. Váha bude kontrolovaná!

g/ Po celý čas súťaže je prísne zakázané chytať a vnadiť živými návnadami a nástrahami. Ako nástrahu sa zakazuje používať akýkoľvek partikel.

h/ Do súťaže sa počítajú len ulovené kapry a amure s váhou od 5 kg (včetne). Ryba musí byť zdolaná v rozmedzí vytýčeného sektoru. V prípade podania sťažnosti susedného sektoru a uznania porušenia pravidiel rozhodcom nebude úlovok uznaný do bodovania. Neplatí pre kapry a amure nad 10kg. Ryba, ktorá nemá háčik zaseknutý v tlame, sa dosúťaže nepočíta.

i/ Jediný spôsob lovu je lov na ťažko. Lov na plávanú, feeder technikou a z člna je zakázaný.

j/ Zdolávanie rýb je povolené z brehu aj z člna.

k/ Ryba zdolávaná tesne pred ukončením súťaže musí byť z vody vyťiahnutá do 20 min. po zvukovom signále ukončenia preteku. V opačnom prípade nebude úlovok do súťaže zaregistrovaný.

l/ Pri love sú súťažiaci povinný používať podložku pod ryby a saky o min. počte 6ks preprípad, že by sa im podarilo uloviť viac rýb po sebe a museli tak zasakovať ryby prenásledné zváženie rozhodcami. V saku sa môže prechovávať len jeden úlovok.

m/ Každú ulovenú bodovanú rybu po odháčkovaní má súťažiaci team prechovávať v saku do príchodu oficiálneho rozhodcu. Súťažiaci je sám zodpovedný za okamžité nahlásenie svojho úlovku rozhodcovi, zodpovednému za príslušný sektor.

n/ Úlovky budú priebežne vážené minimálne 2X za deň a úlovky o váhe nad 10 kg je súťažiaci povinný okamžite nahlásiť k váženiu!

o/ S rybami je potrebné narábať opatrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.

V. Bodovanie a zaznamenávanie úlovku

a/ Kapor je bodovaný s min. váhou 5 kg (5.000g a viac). Pridelovanie bodov je podľa váhovej kategórie. Váha je rozdelená do troch váhových kategórií nasledovne:

I.kat. 5.000g – 10.000g ( 1.000g/1kg = 1,0 bod )

II.kat 10.010g - 20.000g ( 1.000g/1kg = 1,5 bodu )

III.kat. 20.010g a viac ( 1.000g/1kg = 2,0 body )


Príklad: ulovený je kapor o váhe 17kg – výpočet bodovania:( 17kg x 1,5 b = 25,5 Spolu = 25,5 b )

 

Amur je bodovaný s min. váhou 5 kg (5.000g a viac).

 

Je iba jedna váhová kategória: I.kat 5.000g a viac (1.000g/1kg = 0,5 bodu)

 

Príklad: ulovený je amur o váhe 17kg – výpočet bodovania:(17kg x 0,5 bod = 8,5 b Spolu = 8,5 b)

 

b/ Celkovým víťazom súťaže sa stáva team s najväčším počtom bodov.

c/ Vyhodnotený budú aj víťazi jednotlivých sektorov a kapor s najväčšou hmotnosťou.

d/ Každý úlovok musí byť zaznamenaný za prítomnosti min. dvoch rozhodcov, alebo jedného rozhodcu a jedného súťažiaceho z vedľajšieho sektoru. Pri váženía zaznamenávaní úlovku môže byť prítomný člen susedného teamu.

e/ Súťažiaci sú povinný počas preteku umožniť rozhodcom kedykoľvek odvážiť úlovok prechovávaný v saku.

f/ Úlovok musí byť odvážený výhradne technickým vybavením rozhodcu.

g/ Úlovky budú zapisované do registračného listu úlovkov, ktorý bude zverený oficiálnym rozhodcom. Každý záznam musí obsahovať:

- sektor a číslo stanovišťa

- meno súťažiaceho

- dátum čas váženia ryby

- druh úlovku a presnú váhu v gramoch

- fotografiu súťažiaceho s úlovkom, ktorá bude vyhotovená rozhodcom. Fotografia musí obsahovať súťažiaceho, rybu a tabuľu s menovanými údajmi

h/ Po súhlase a podpise registračného listu súťažiaceho, že záznam obsahuje všetky náležité a pravdivé údaje, bude úlovok pustený späť do vody za prítomnosti rozhodcu.

VI. Doprovodná osoba (asistent), používanie člnov a echolotu

a/ Každý súťažný team môže mať len jednu doprovodnú osobu (asistenta). Výnimku umožňuje len hlavný rozhodca súťaže po oficiálnej žiadosti.

b/ Asistent je označený registračnou kartičkou a zabezpečuje kompletný servis teamu. Môže sa podieľať na zavážaní, zakrmovaní lovného miesta, podoberaní a nasledovnej manipulácii s ulovenou rybou. Má zakázané zasekávanie a zdolávanie rýb prútom z brehu aj z člnu.

c/ V prípade, že jeden zo súťažiacich nebude schopný pokračovať v súťaži z vážnych dôvodov, je možné s povolením hlavného rozhodcu súťaže jeho miesto nahradiť asistentom. Nahradený súťažiaci však stráca právo vrátiť sa späť do súťaže.

d/ Každý súťažný team môže pri súťaži používať iba jeden čln vybavený dvomi veslami.

e/ Zakrmovanie a kladenie nástrah pomocou zavážacích lodiek je povolené. Loďka nesmienarušovať sektory susedných teamov.

f/ Súťažiacim je povolené ako zdroj pohonu člna používať výhradne elektromotor. Spaľovacie motory sú prísne zakázané.

g/ Súťažiaci včetne asistenta sú povinný pri každom pohybe člna po vodnej hladine používať záchranné vesty, ktoré spĺňajú normy EU.

h/ V prípade nepriaznivého počasia môže hlavný rozhodca vydať zákaz používania člnov. Začiatok a koniec zákazu bude ohlásený zvukovým signálom.

i/ Na člne je zakázané nosenie prsačiek (z akéhokoľvek materiálu) a pri zdolávaní rýbz člna treba mať so sebou vhodnú podložku na rybu.

j/ Každý súťažiaci a asistent je zodpovedný sám za seba pri používaní člnu a organizátor WFC nezodpovedá za akékoľvek nehody či poškodenia člnov počas súťaže.

k/ Používanie echolotov je povolené počas celej súťaže.

VII. Záverečné ustanovenia

a/ V prípade, že stanovište budú chcieť opustiť obaja súťažiaci, musia stiahnuť všetkyprúty z vody a vlasce navinúť späť na cievky.

b/ V prípade nutnosti, alebo zlých poveternostných podmienok si organizátor vyhradzuje právo na prerušenie, alebo predčasné ukončenie súťaže. V takom prípade sa počíta poradie v momente ukončenia súťaže.

c/ Súťažiaci súťažia na vlastné nebezpečenstvo.

d/ Organizátor súťaže nezodpovedá za osobný majetok účastníkov súťaže.

e/ Organizátor si vyhradzuje právo v prípade podozrenia porušenia pravidiel súťažeskontrolovať nástrahy súťažiacich, stanovište a príslušenstvo. V prípade porušenia pravidiel súťaže, má organizátor právo diskvalifikovať team porušujúci pravidlá bez náhrady štartovného.

f/ Súťažiaci sa musia prispôsobiť požiadavkám filmového štábu a fotografov, a to po celúdobu súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie a videonahrávkyz priebehu súťaže na reklamné a mediálne účely.

g/ Počas preteku je súťažiaci team povinný nahlásiť oficiálnemu rozhodcovi v sektore každý príchod cudzieho motorového vozidla na stanovište.

h/ Zabiť, zraniť, prepravovať alebo privlastniť si akýkoľvek úlovok je prísne zakázané!

i/ Prípadné protesty môžu súťažiaci podať u organizátora WFC po zložení finančného poplatku 20 EUR.

 

Štartovné na pretek - World Fish Cup: TEAM – 360 EUR ( v cene je zahrnuté povolenie a obedy počas celej súťaže pre celý dvoj - trojčlenný TEAM )

 

Štartovné sa uhrádza:

- bankovým prevodom do 31. mája 2015 !!!

- na Číslo účtu: M-bank 520700-4204264305/8360

Zahraničný aj domáci prevod – IBAN: SK1583605207004204264305

 

Registrácia a informácie:

LOCH Miroslav +421 949 201 932 - Riaditeľ súťaže – WFC

MÁRTON Róbert +421905 239 606 - Hlavný rozhodca – WFC

BOTKA Július +421903 510 968 - Tech. komisár – WFC

 

Zoznam pretekárov WFC 2015

MTMwMzB